Help us build the world 's # 1 survey platform. We are hiring!
ภ า ษ า ไ ท ย

ย ิ น ด ี ต ้ อ 188金宝搏手机版下载น ร ั บ ส ู ่ LimeSurvey. The LifeSurvey
เ ค ร ื ่ อ ง ม ื อ ส ำ ร ว จ อ อ น ไ ล น ์ ท ี ่ ด ี ท ี ่ ส ุ ด ส ด ใ ห ม ่ ไ ม ่ ม ี ใ ค ร เ ห ม ื อ น

188金宝搏手机版下载LimeSurvey เ ป ็ น เ ค ร ื ่ อ ง ม ื อ ส ำ ร ว จ อ อ น ไ ล น ์ ท ี ่ เ ร ี ย บ ง ่ า ย ร ว ด เ ร ็ ว แ ล ะ ไ ม ่ ร ะ บ ุ ต ั ว ต น แ ต ่ อ ั ด แ น ่ น ด ้ ว ย ข ้ อ ม ู ล เ ช ิ ง ล ึ ก ท ี ่ น ่ า ส น ใ จ ข อ เ ช ิ ญ ช ว น น ั ก ศ ึ ก ษ า ม ื อ อ า ช ี พ แ ล ะ อ ง ค ์ ก ร ต ่ า ง ๆ อ อ ก แ บ บ ก า ร ส ำ ร ว จ แ ล ะ ร ั บ ข ้ อ ม ู ล เ ช ิ ง ล ึ ก ท ี ่ ด ี ท ี ่ ส ุ ด ท ั ้ ง ฟ ร ี แ ล ะ ง ่ า ย ด า ย เ ห ม ื อ น ป อ ก ก ล ้ ว ย เ ข ้ า ป า ก ส ร ้ า ง แ บ บ ส ำ ร ว จ อ อ น ไ ล น ์ ฟ ร ี เ ล ย

เ ร ิ ่ ม เ ล ย
 • ต อ บ ไ ด ้ ไ ม ่ จ ำ ก ั ด
 • ม า ก ก ว ่ า 80 ภ า ษ า
ว ิ ธ ี ท ี ่ ค ุ ณ ถ า ม จ ะ ก ำ ห น ด ค ำ ต อ บ ท ี ่ ไ ด ้ ร ั บ
ค น ข ี ้ ส ง ส ั ย ท ี ่ ส ุ ด ใ น โ ล ก ต ่ า ง ไ ว ้ ว า ง ใ จ เ ร า
ไ ม ่ ม ี ว ิ ธ ี ไ ห น เ ข ้ า ถ ึ ง ผ ู ้ ช ม ข อ ง ค ุ ณ ไ ด ้ ด ี ก ว ่ า น ี ้ แ ล ้ ว
ถ า ม ค ำ ถ า ม ท ี ่ ต ร ง จ ุ ด ไ ด ้ ท ั น ท ี ด ้ ว ย เ ค ร ื ่ อ ง ม ื อ ท ำ แ บ บ ส ำ ร ว จ ฟ ร ี ข อ ง เ ร า

ไ ม ่ ม ี ว ิ ธ ี ไ ห น เ ข ้ า ถ ึ ง ผ ู ้ ช ม ข อ ง ค ุ ณ ไ ด ้ ด ี ก ว ่ า น ี ้ แ ล ้ ว

ไ ม ่ ว ่ า ค ุ ณ จ ะ ส ร ้ า ง แ บ บ ส อ บ ถ า ม ห ร ื อ โ พ ล ล ์ ง ่ า ย ๆ ก ำ ล ั ง ห า ท า ง เ ล ื อ ก อ ื ่ น น อ ก เ ห น ื อ จ า ก Google Forms ห ร ื อ Doodle ห ร ื อ ก ำ ล ั ง ท ำ แ บ บ ส ำ ร ว จ ท ี ่ ซ ั บ ซ ้ อ น แ ล ะ ม ี ก ฎ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ เ ง ื ่ อ น ไ ข ต ร ร ก ะ แ ล ะ ก า ร จ ั ด ก า ร โ ค ว ต ้ า ท ี ่ ย ุ ่ ง ย า ก เ ร า ก ็ ม ี เ ค ร ื ่ อ ง ม ื อ ท ั ้ ง ห ม ด ท ี ่ ค ุ ณ ต ้ อ ง ก า ร เ ร า จ ะ ช ่ ว ย ค ุ ณ ค ั ้ น ค ว า ม ร ู ้ น ั ้ น อ อ ก ม า แ ล ะ ไ ป ใ ห ้ ถ ึ ง เ ป ้ า ห ม า ย ก า ร ส ำ ร ว จ ข อ ง ค ุ ณ ไ ด ้ อ ย ่ า ง ร ว ด เ ร ็ ว

โ ซ ล ู ช ั น ซ อ ฟ ต ์ แ ว ร ์ ท ี ่ ด ี ท ี ่ ส ุ ด ส ำ ห ร ั บ ท ุ ก อ ย ่ า ง ท ี ่ ค ุ ณ ต ้ อ ง ก า ร ใ น ก า ร ส ำ ร ว จ

188金宝搏手机版下载LimeSurvey เ พ ื ่ อ ก า ร ศ ึ ก ษ า

188金宝搏手机版下载LimeSurvey น ำ เ ส น อ เ ค ร ื ่ อ ง ม ื อ ฟ ร ี ส ำ ห ร ั บ ก า ร ส ำ ร ว จ โ พ ล ล ์ แ ล ะ โ ค ้ ด แ บ บ โ อ เ พ น ซ อ ร ์ ส ท ี ่ เ ป ิ ด ก ว ้ า ง ใ ห ้ ผ ู ้ ส ร ้ า ง ค ร ี เ อ เ ต อ ร ์ แ ล ะ ผ ู ้ จ ั ด ท ำ น ำ ไ ป พ ั ฒ น า จ ึ ง เ ป ็ น เ ค ร ื ่ อ ง ม ื อ ส ำ ร ว จ อ อ น ไ ล น ์ ท ี ่ เ ห ม า ะ ท ี ่ ส ุ ด ส ำ ห ร ั บ ส ถ า บ ั น ว ิ จ ั ย ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย แ ล ะ ส ถ า น ศ ึ ก ษ า อ ื ่ น ๆ ซ อ ฟ ต ์ แ ว ร ์ โ อ เ พ ่ น ซ อ ร ์ ส ใ ห ม ่ เ อ ี ่ ย ม พ ร ้ อ ม เ ท ม เ พ ล ต ท ี ่ ใ ช ้ ง า น ง ่ า ย แ ล ะ ท ี ม บ ร ิ ก า ร ล ู ก ค ้ า พ ร ้ อ ม ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร

 • ไ ม ่ จ ำ ก ั ด จ ำ น ว น ผ ู ้ ใ ช ้
 • ก า ร จ ั ด ก า ร ผ ู ้ เ ข ้ า ร ่ ว ม
 • ร ะ บ บ ก า ร จ ั ด ก า ร ผ ู ้ ใ ช ้ แ ล ะ ส ิ ท ธ ิ
อ ่ า น เ พ ิ ่ ม เ ต ิ ม
188金宝搏手机版下载LimeSurvey เ พ ื ่ อ ก า ร ศ ึ ก ษ า

ก ้ า ว ท ั น ต ล า ด

188金宝搏手机版下载LimeSurvey เ ป ็ น โ ซ ล ู ช ั น ก า ร ส ำ ร ว จ อ อ น ไ ล น ์ ท ี ่ ค ร บ ค ร ั น ส ำ ห ร ั บ ก า ร ว ิ จ ั ย ต ล า ด ร ะ ด ั บ ม ื อ อ า ช ี พ ม ี แ บ บ ส อ บ ถ า ม โ พ ล ล ์ ก า ร เ ป ิ ด โ ห ว ต แ บ บ ส ด แ ล ะ ก า ร ส ำ ร ว จ ป ร ะ เ ภ ท อ ื ่ น ๆ ท ั ้ ง ห ม ด ใ ห ้ ค ุ ณ ใ ช ้ ไ ด ้ อ ย ่ า ง ไ ร ้ ข ี ด จ ำ ก ั ด

 • ก า ร จ ั ด ก า ร โ ค ว ต ้ า
 • ก า ร ผ ส า น ร ว ม ก ั บ ก ล ุ ่ ม ผ ู ้ เ ข ้ า ร ่ ว ม จ า ก ภ า ย น อ ก
 • ส ค ร ิ ป ต ์ น ิ พ จ น ์
อ ่ า น เ พ ิ ่ ม เ ต ิ ม
ก ้ า ว ท ั น ต ล า ด

เ ข ้ า ถ ึ ง ค ว า ม ร ู ้ ส ึ ก น ึ ก ค ิ ด ข อ ง ล ู ก ค ้ า ค ุ ณ

ส ร ้ า ง แ บ บ ส ำ ร ว จ ล ู ก ค ้ า แ บ บ 188金宝搏手机版下载ม ื อ อ า ช ี พ ไ ด ้ ง ่ า ย ๆ ด ้ ว ย LimeSurvey: ย ิ ่ ง ค ุ ณ ร ู ้ ม า ก เ ท ่ า ไ ห ร ่ ก ็ ย ิ ่ ง ม อ บ ส ิ ่ ง ท ี ่ ต ร ง ต า ม ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร ข อ ง ล ู ก ค ้ า ไ ด ้ ม า ก เ ท ่ า น ั ้ น

เ ค ร ื ่ อ ง ม ื อ น ี ้ ใ ช ้ ง า น ง ่ า ย แ ล ะ ต ร ง ไ ป ต ร ง ม า แ ล ะ ค ุ ณ น ำ ท ุ ก อ ย ่ า ง ไ ป ผ ส า น ร ว ม เ ข ้ า ก ั บ เ ว ็ บ ไ ซ ต ์ ข อ ง ค ุ ณ ไ ด ้ โ ด ย ต ร ง ต า ม ส ไ ต ล ์ แ ล ะ ร ู ป แ บ บ ข อ ง ต ั ว เ อ ง

 • ก า ร ผ ส า น ร ว ม ก ั บ เ ว ็ บ ไ ซ ต ์ ข อ ง ค ุ ณ เ อ ง
 • ใ ช ้ โ ด เ ม น ข อ ง ค ุ ณ เ อ ง
 • อ อ ก แ บ บ ต า ม ส ไ ต ล ์ ค ุ ณ
อ ่ า น เ พ ิ ่ ม เ ต ิ ม
เ ข ้ า ถ ึ ง ค ว า ม ร ู ้ ส ึ ก น ึ ก ค ิ ด ข อ ง ล ู ก ค ้ า ค ุ ณ

ว ิ ธ ี ส ู ่ ค ว า ม ส ำ เ ร ็ จ ท ี ่ เ ร ็ ว ท ี ่ ส ุ ด

พ น ั ก ง า น ข อ ง ค ุ ณ ค ิ ด อ ย ่ า ง ไ ร?

ใ ห 188金宝搏手机版下载้ LimeSurvey ช ่ ว ย ค ุ ณ ห า ข ้ อ ม ู ล ท ี ่ จ ำ เ ป ็ น ส ำ ห ร ั บ ก า ร ว ิ จ ั ย ข อ ง ค ุ ณ ไ ด ้ ง ่ า ย ๆ

 • ช ุ ม ช น ข น า ด ใ ห ญ ่
 • ส ร ้ า ง แ บ บ ส ำ ร ว จ แ ร ก ข อ ง ค ุ ณ ไ ด ้ อ ย ่ า ง ร ว ด เ ร ็ ว
 • ก า ร ส ่ ง อ อ ก ข ้ อ ม ู ล ท ี ่ เ ร ี ย บ ง ่ า ย
อ ่ า น เ พ ิ ่ ม เ ต ิ ม
ว ิ ธ ี ส ู ่ ค ว า ม ส ำ เ ร ็ จ ท ี ่ เ ร ็ ว ท ี ่ ส ุ ด

ด ู ว ่ า ค น ท ี ่ ใ ห ้ เ ร า ช ่ ว ย ห า ค ำ ต อ บ ม ี อ ะ ไ ร จ ะ บ อ ก บ ้ า ง

เ ป ็ น อ ง ค ์ ก ร ห ร ื อ เ ป ล ่ า?ม า ร ่ ว ม ม ื อ ก ั น เ ถ อ ะ!

บ อ ก ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร ข อ ง ค ุ ณ แ ล ้ ว เ ร า จ ะ จ ั ด ใ ห ้

 • จ ำ น ว น ค ำ ต อ บ ท ี ่ ก ำ ห น ด เ อ ง / ป ี
 • พ ื ้ น ท ี ่ เ ก ็ บ ข ้ อ ม ู ล อ ั ป โ ห ล ด แ บ บ ก ำ ห น ด เ อ ง
 • ก า ร ส น ั บ ส น ุ น อ ง ค ์ ก ร
 • จ ำ น ว น น า ม แ ฝ ง ข อ ง โ ด เ ม น ท ี ่ ก ำ ห น ด เ อ ง
 • เ ซ ิ ร ์ ฟ เ ว อ ร ์ เ ฉ พ า ะ

อ น า ค ต ด ี ๆ ก ั บ Lime อ ย ู ่ ข ้ า ง ห น ้ า แ ล ้ ว

ก า ร ส ำ ร ว จ อ อ น ไ ล น ์ ส ำ ห ร ั บ ท ุ ก ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ ว ั ต ถ ุ ป ร ะ ส ง ค ์

Baidu
map